ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

  edu.nmgoyun.com

海银系接盘匹凸匹谜局待解:P2P业务惨淡收场 多次被调查ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2016-09-23 09:40:21  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ  ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ | ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ |

138679965.jpg


9月20日,匹凸匹投资者索赔案开庭,有十多位投资者向匹凸匹发起索赔。今年3月,匹凸匹公告,因未及时披露多项对外重大担保、重大诉讼事项及2013年年报中未披露对外重大事项,证监会对匹凸匹处40万元罚款,对鲜言处30万元罚款。前述投资者认为因虚假陈述行为而受到损失。


事实上,这也是匹凸匹原实际控制人鲜言给“海银系”掌门人韩宏伟的遗留问题。去年底,“海银系”以五牛基金为主力从鲜言手中接盘饱受争议的匹凸匹。韩宏伟与韩啸系父子关系。大半年过去,韩氏父子与鲜言的关系也从起初的甜蜜期走到如今对簿公堂。


对于有着同窗情谊的两者是真翻脸还是另有图谋,投资者更为关心的是,韩氏父子掌控的“海银系”对匹凸匹未来发展有怎样的考虑,是否会注入资产让匹凸匹改头换面,而不是再次陷入“资本漩涡”。


实控人背后关联重重


在资本市场叱咤风云的“海银系”为何要染指匹凸匹。


近三年来,匹凸匹(原多伦股份)及鲜言在资本市场可谓劣迹斑斑,先后被证监会两次立案调查、两次公开谴责,1次警告、1次罚款,1次行政监管,并多次收到上交所的问询函。


对于上海一中院开庭审理的十多位投资者诉匹凸匹案,上述投资者的代理律师上海市华荣律师事务所许峰对中国证券报记者表示,通过庭审判断,投资者最终获赔概率较大。其法律依据主要是,去年年底证监会针对匹凸匹未及时披露多项对外重大担保、重大诉讼事项做出了处罚。


事实上,7月份,中证中小投资者服务中心代理散户起诉匹凸匹,将鲜言及原其他七名高管及匹凸匹公司作为共同被告诉至法院,诉请判令鲜言赔偿经济损失37万余元,其余八被告承担连带赔偿责任。


有投行人士还对中国证券报记者透露,2014年11月底,鲜言拟将上市公司实际控制权转让给自然人殷群,最终因对方未付款而夭折。在五牛基金入主匹凸匹之前,资本大鳄吴鸣霄也与鲜言谈过买壳,但最终不知为何没有谈拢。值得注意的是,目前颇受关注的ST慧球(13.300, 0.01, 0.08%)第一大自然人股东就是吴鸣霄,而ST慧球被指背后的实际控制人是鲜言。


上述人士指出,在历经陈隆基、李勇鸿、鲜言的多次进进出出。多伦股份主营业务变更不断,从房地产、金融又回到房产,唯一不变的是业绩不见起色,并一步步走向“空壳”状态。

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  开心

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  板砖

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  感动

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  有用

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  疑问

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  难过

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  无聊

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  震惊

ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ 0 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

黄金接连下跌难道又等大妈来托盘

ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ (2)
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ | ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
copyright@ 2015-2017 ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠦ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ  ᠲᠠᠢ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ
ᠣᠶᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ICP 15010502000695 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ