ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

  edu.nmgoyun.com

四川理塘县发生4.9级地震 震源深度19千米ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2016-09-23 09:54:17  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ  ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ | ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ |

138678243.jpg


中国地震台网正式测定:09月23日00时47分在四川甘孜州理塘县(北纬30.09度,东经99.64度)发生4.9级地震,震源深度19千米。

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  开心

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  板砖

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  感动

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  有用

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  疑问

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  难过

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  无聊

 • 0 ᠫᠢᠶᠣᠣ

  震惊

ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ 0 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

黄金接连下跌难道又等大妈来托盘

ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ (2)
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ | ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
copyright@ 2015-2017 ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠦ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ  ᠲᠠᠢ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ
ᠣᠶᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ICP 15010502000695 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ