ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ  ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ medu.nmgoyun.com

ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ  ᠄  
ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠄  
ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄
ᠪᠣᠯᠣᠩ ᠄
ᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠢᠮᠢ 》᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ   209   ᠳ᠋ᠦᠩ ᠣᠯᠪᠠ ᠃
1 2 3 4 5 ... 21