ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ  ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ medu.nmgoyun.com

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-09-26|ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ  0|ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ |ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 

 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ  0 ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠄ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ

ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ 0  ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠬᠦ᠄ 1 ᠬᠤᠪᠢ 2 ᠬᠤᠪᠢ 3 ᠬᠤᠪᠢ 4 ᠬᠤᠪᠢ 5 ᠬᠤᠪᠢ

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ