ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ  ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ medu.nmgoyun.com

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ flash ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ 0 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ