ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

  edu.nmgoyun.com

ᠬᠦᠵᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ‍ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-09-21|ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ  0|ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ |ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠵᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ‍ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ  0 ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠄ ᠬᠦᠵᠦᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ‍ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠦᠨᠡᠯᠲᠡ 0  ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠬᠦ᠄ 1 ᠬᠤᠪᠢ 2 ᠬᠤᠪᠢ 3 ᠬᠤᠪᠢ 4 ᠬᠤᠪᠢ 5 ᠬᠤᠪᠢ

ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ | ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ | ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
copyright@ 2015-2017 ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠦ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ  ᠲᠠᠢ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ
ᠣᠶᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ICP 15010502000695 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ